مجازی سازی ESXI

مزایای استفاده از فناوری VMware بدون نیاز به مدیریت آن